Deklaracja dostępności

Startostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiat.pszczyna.pl

Data publikacji: 2005-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie podmiotu zewnętrznego Agileo.it.
Wyniki audytu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Grandą, k.granda@powiat.pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 23 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna lub drogą elektroniczną: powiat@powiat.pszczyna.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel.: 32 449 23 00
tel./fax: 32 449 23 45
e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W siedzibie Starostwa Powiatowego zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Tłumacz migowy.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie – Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, ul. Antesa 11.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie  – Wydział Architektury i Budownictwa, ul.  Korfantego 6.

Powiatowe Centrum Przesiadkowe ul. Sokoła 10