Ogłoszenia Forum

Ogłoszenie Starosty Pszczyńskiego o naborze kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego podjął uchwałę o utworzeniu Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego - ciała doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego, reprezentującego środowiska osób starszych, pełniącego Forum seniorów na szczeblu powiatowym.

Zgodnie z przyjętym regulaminem Forum będzie działać w następujących obszarach:

a)    wspieranie i promowanie aktywności osób starszych,

b)    ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie,

c)    podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej,

d)    współpraca z organami Powiatu Pszczyńskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu na wniosek Starosty Pszczyńskiego wskazanych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym,

e)    profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,

f)     współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku,

g)    zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów dotyczących osób w wieku starszym, budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,

h)    upowszechnianie wiedzy o prawach osób starszych,

i)     monitorowanie potrzeb seniorów na terenie powiatu pszczyńskiego,

j)     upowszechniania współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Forum działa na zasadach kadencyjności. Kadencja Forum trwa 4 lata. W skład Forum wchodzi do 15 osób, powyżej 55 roku życia, będących przedstawicielami środowisk senioralnych i mieszkańcami powiatu pszczyńskiego. W związku z powyższym Starosta Pszczyński ogłasza nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronach www.powiat.pszczyna.pl  oraz  www.bip.powiat.pszczyna.pl  w zakładce Forum Seniorów.  Tam też zamieszono regulamin Forum.

Wypełnione dokumenty wraz z listami poparcia (w przypadku kandydatów niereprezentujących organizacji senioralnych) należy złożyć w terminie  od 14 listopada do 30 grudnia 2022 r. w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) lub skan dokumentu wysłać na adres e-mail: forumseniorow@powiat.pszczyna.pl. Dokumenty można także przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem „Forum Seniorów” ( liczy się data doręczenia).

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-11-14 08:41:03 Barbara Leśnik

Edycja

2022-11-14 08:32:16 Barbara Leśnik

Edycja

2022-11-14 08:28:13 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

152

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2022-11-14 08:28:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-11-14 08:28:13

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik